تصاویر کامنتگزاری حیوانات

برای استفاده از هریک از تصاویر ایجاد شده با کاراکتر، بر روی تصویر مورد نظر یک بار کلیک کنید تا انتخاب شود،سپس تصویر را کپی کرده و به محل مورد نظر انتقال دهید

برای ارسال دیدگاه می توانید از طریق فرم زیر این کار را انجام دهید

`
KING ERFAN ۩ :

اقا پس شیر و عقاب و یوز و ببر و..کلا حیوونای وحشیو بزار دیه :)

pooria.zx :

یه مارمولک کم داره فقط

:

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8____________v$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶$v_____________________q¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶v___________________________v¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶v_________________________________8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$_____________________________________$¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o_______q¶¶¶¶3_____________$¶¶¶$________q¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶o_________$¶¶¶¶¶¶¶$_______o¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶$________v¶¶¶¶¶¶¶¶¶________q¶¶¶$¶¶¶¶¶v_______q¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶$¶_________8¶¶¶¶¶¶¶¶¶________8¶¶¶¶¶¶¶¶¶3________8¶$¶¶¶
¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶________v¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶__________8¶¶¶¶¶¶¶3__________q¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶____________$¶¶¶¶$____________v¶¶¶¶¶____________o¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶________________________________________________o¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶________________________________________________q¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶___v8¶¶v_________________________________¶¶¶q__v$¶$¶¶
¶¶¶¶¶¶q_____¶3________________________________3¶o____o¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶______q¶q_____________________________¶3_____v$¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶________3¶o______________________o$$_______v$¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________$¶¶q_______________$¶$_________v$¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶q____________q$¶¶¶¶¶¶¶¶¶$$q___________vo8¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________________________vvo8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶$v____________________________vvo8¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶q_______________________vvvo3¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶3v______________vvvq88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$3qqooqqq8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

نسترن :

عالی بود...

مسعودجمشیدی :

خوبه

,