تصاویر کامنتگزاری ترول

برای استفاده از هریک از تصاویر ایجاد شده با کاراکتر، بر روی تصویر مورد نظر یک بار کلیک کنید تا انتخاب شود،سپس تصویر را کپی کرده و به محل مورد نظر انتقال دهید

برای ارسال دیدگاه می توانید از طریق فرم زیر این کار را انجام دهید

`
sahra :

in hame too net gashtam ama inja tak bood kheyyyyyyyyyyyyyyyyyli khoobe damet jiz modir:)
mn adat nadaram jaii nazar bezaram ama heyfam omad inja nazaram vaghan khosham omad:*


[پاسخ]


مرســی :)

AMIR :

´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´¶´¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´¶´¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´¶´´¶¶¶´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´´´´´´´´
´´´´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶´´´´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´¶´´¶´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´´¶´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶´´´´¶´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´¶¶´´´´¶´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶´¶´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´

فرهنگ :

متاسفانه هر كاري ميكنم نميتونم ازشون استفاده كنم موقع paste كردن حروف بهم ميريزه جواب نميده ..

[پاسخ]

متوجه نشدم :(

❤زندگــــــــــــــــی❤ :

عاااااااااااااااالی بود
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████░░░░░░░░░░░░██████░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░██░░░░░░░░██░░░░░░██░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░██░░░░░░░░██░░░░░░██░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░██░░░░░░░░██░░░░░░██░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████░░░░░░░░░░░░██████░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████████░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░██░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░██░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░██░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░██░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░██░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████░░░░░░

sanaz :

very goOd ;)

اسموک تیم :

░░█▀░░░░░░░░░░░▀▀███████░░░░
░░█▌░░░░░░░░░░░░░░░▀██████░░░
░█▌░░░░░░░░░░░░░░░░███████▌░░
░█░░░░░░░░░░░░░░░░░████████░░
▐▌░░░░░░░░░░░░░░░░░▀██████▌░░
░▌▄███▌░░░░▀████▄░░░░▀████▌░░
▐▀▀▄█▄░▌░░░▄██▄▄▄▀░░░░████▄▄░
▐░▀░░═▐░░░░░░══░░▀░░░░▐▀░▄▀▌▌
▐░░░░░▌░░░░░░░░░░░░░░░▀░▀░░▌▌
▐░░░▄▀░░░▀░▌░░░░░░░░░░░░▌█░▌▌
░▌░░▀▀▄▄▀▀▄▌▌░░░░░░░░░░▐░▀▐▐░
░▌░░▌░▄▄▄▄░░░▌░░░░░░░░▐░░▀▐░░
░█░▐▄██████▄░▐░░░░░░░░█▀▄▄▀░░
░▐░▌▌░░░░░░▀▀▄▐░░░░░░█▌░░░░░░
░░█░░▄▀▀▀▀▄░▄═╝▄░░░▄▀░▌░░░░░░
░░░▌▐░░░░░░▌░▀▀░░▄▀░░▐░░░░░░░
░░░▀▄░░░░░░░░░▄▀▀░░░░█░░░░░░░
░░░▄█▄▄▄▄▄▄▄▀▀░░░░░░░▌▌░░░░░░
░░▄▀▌▀▌░░░░░░░░░░░░░▄▀▀▄░░░░░
▄▀░░▌░▀▄░░░░░░░░░░▄▀░░▌░▀▄░░░
░░░░▌█▄▄▀▄░░░░░░▄▀░░░░▌░░░▌▄▄
░░░▄▐██████▄▄░▄▀░░▄▄▄▄▌░░░░▄░
░░▄▌████████▄▄▄███████▌░░░░░▄
░▄▀░██████████████████▌▀▄░░░░
▀░░░█████▀▀░░░▀███████░░░▀▄░░
░░░░▐█▀░░░▐░░░░░▀████▌░░░░▀▄░
░░░░░░▌░░░▐░░░░▐░░▀▀█░░░░░░░▀
░░░░░░▐░░░░▌░░░▐░░░░░▌░░░░░░░
░╔╗║░╔═╗░═╦═░░░░░╔╗░░╔═╗░╦═╗░
░║║║░║░║░░║░░░░░░╠╩╗░╠═╣░║░║░
░║╚╝░╚═╝░░║░░░░░░╚═╝░║░║░╩═╝░

حدیثه :

زیبا بودن

حدیثه :

زیبا بودن

نفس :

چیکار کنیم که بازدیدها از وبلاگمون زیاد بشه؟؟؟[پاسخ]

با تبلیغات :)

مهدی :

ممنون که برای ما زحمت میکشید

Papoo Wong :

خیلی عالیه دمتون گرم

سیمین :

وویی
باحالن
همین
تموم شد

:

عـــــــــالـــــــــی بـــــــــــوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود....!!

golshan :

foghoooladaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssss

:

وایـــــــــــــــــــــــــــــــ ... **مر30**تو وبلاگم خیلی از سایتت استفاده میکنم .. حتما لینکت میکنم

◕‿◕fg4fun :

واقعا عالین ولی چهارمین شکلک مشکل داره

مجتبی غاثوند :

عالی بود بی نظیر هست سایتتون

Saeed Goudarzi :

سلام
میشه من چیزی نگم ؟
اخه هرچقدر فکر میکنم یه جمله تشکری چیزی قشنگی به ذهنم نمیرسه بهتون بگم
فقط یه چیز بگم با این سایتتون من دیگه دنبال هیچ وبلاگ شکلکی نمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم...

الناز :

خوب بودن :))

الهه :

دمتون گرررررررررررررم!
خیلی سایت توپی دارین!

,