خطبه۷۸ نهج البلاغه . #نیایش . نیایش امام خدایا! بر من ببخش آنچه را...

خطبه۷۸ نهج البلاغه
.
#نیایش
.
نیایش امام
خدایا! بر من ببخش آنچه را از من بدان داناتری، و اگر بار دیگر به آن بازگردم تو نیز به بخشایش بازگرد. خدایا! آنچه از اعمال نیكو كه تصمیم گرفتم و انجام ندادم ببخش. خدایا! ببخش آنچه را كه با زبان به تو نزدیک شدم ولی با قلب آن را ترک كردم.
خدایا! ببخش نگاههای اشارت آمیز و سخنان بی فایده، و خواسته های بی مورد دل، و لغزشهای زبان.
.
.
جهت شفای بیماران: ۲صلوات+سوره حمد
منبع: ahadis_alavi