اللهم اغفر ذنوب التی تحبس الدعا خدایا بیامرز برایم آن گناهانی که دع...

اللهم اغفر ذنوب التی تحبس الدعا
خدایا بیامرز برایم آن گناهانی که دعا را حبس می‌کند
منبع: doagraphy