غوطه در غرق ‌ ‍♂می‌گویند کسی که در حال غرق شدن باشد به سمت هرچیزی د...

غوطه در غرق

‍♂می‌گویند کسی که در حال غرق شدن باشد به سمت هرچیزی دست دراز می‌کند...

مثل تحریم، جنگ نرم، جنگ رسانه‌ای، تهدید و...

#فراموش_نمیکنیم
منبع: nojavan_khamenei