امام سجاد عليه السلام: آنكه در هيچ كارى به مردم اميد نبندد و همه كا...