بَهار جان بگو..
در ڪُدام ڪوچه
عاشق شُده‌ای
ڪه هَوایت
بویِ یار می‌دَهد !

.. .