روشن ترین ستاره ام
میخواهمت،میخواهمت
تو ماندگاری در دلم،
میدانمت،میدانمت

#عکسنوشته