‏کاش یاد بگیریم
زاپاس بَرا رابطه نیست بَرا ماشینهِ:).. ..