پس چگونه از چیزے بترسم؟
حال آنکه چون زمانِ ترس فرا رسد
«تو»
امنیتے ..