کاش کـارای آدما یه آپـشن داشت
میزدی
گزینه more information انتخاب میکردی
دلیلاشونو میدیدی