‏میگن تو بهشت خدا صب تا شب سیبزمینی سرخ میکنه و حواس خودشو پرت میکنه که بنده هاش برن ناخونک بزنن.