اگه برات با بقیه فرق داره، بهشششش نشششون بددددده که برات فرق دارررره.