لطفا کسی که دوستتون داره رو پشیمون نکنید که بهتون بگه " ای کاش هیچوقت نمیدیدمت"