محبوب من....
هر پیام شما به من؛
مثل اس‌ ام ‌اس واریزیست،
در میان انبوه اس‌ام‌اس های برداشت....

...