چَمدان دست گرفتی چه خَبرها شُده باز ؟!
با خودم در سَرِ جَنگی ، چَمدان را وِل کُن

#شاهین_پورعلی_اکبری