‌‌‌‌‌
𝐓𝐇𝐀𝐓𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐀𝐒𝐓 𝐓𝐇𝐈𝐍𝐆
𝐈𝐕𝐄 𝐆𝐎𝐓

هَمین که تا آخرِش مالِ مَن باشی کافیِه.️
‌‌‌‌‌‌