کپشن های مربوط به آخرِش

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی آخرِش

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

‌‌‌‌‌
𝐓𝐇𝐀𝐓𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐀𝐒𝐓 𝐓𝐇𝐈𝐍𝐆
𝐈𝐕𝐄 𝐆𝐎𝐓

هَمین که تا آخرِش مالِ مَن باشی کافیِه.️
‌‌‌‌‌‌

✿ کپشن خاص ✿

آدم‌ها غیرقابل پیش بینی‌اند!
همانی که فکرش را نمیکردی
روزی برود
آخرَش جایی میانِ جان کندن‌هایت رهایت میکند و میرود...
و همانی که رفت و خیال بازگشت نداشت روزی برمیگردد.
همانجایی که به هر جان کندنی بود فراموشـــش کرده‌ بودی.
باز میگردد و زندگیَت را پر از دلهره‌ی عشق میکند...
آدمها غافل گیرت میکنند
با رفتارهایشان با حرفهایشان...
آنجایی که چشم میبیندَد بر روی چشمهایت که روزی زندگی‌اش بودند
و
آنجایی که میان مردم در آغوشـــت میگیرد و در گوشـــت "دوستت دارم" را زمزمه میکند.
آدم‌ها را نمیتـــوانی حدس بزنی...
نمیتوانی پیش‌بینی‌شان کنی!
غافلگیرت میکنند...
درست همانجایی که فکر میکردی پیش‌ بینی کرده‌ای تمام وجـودشان را...!
#پگاه_صنیعی

✿ کپشن خاص ✿

آدم‌ها غیرقابل پیش بینی‌اند!
همانی که فکرش را نمیکردی روزی برود آخرَش جایی میانِ جان کندن‌هایت رهایت میکند و میرود ..
و همانی که رفت و خیال بازگشت نداشت روزی برمیگردد ..همانجایی که به هر جان کندَنی بود فراموشَش کرده‌ بودی! باز میگردد و زندگیَت را پر از دلهره‌ی عشق میکند ..
آدمها غافل گیرت میکنند؛
با رفتارهایشان با حرفهایشان ..
آنجایی که چشم میبیندَد بر روی چشمهایت که روزی زندگی‌اش بودند ..
و آنجایی که میانِ مردم در آغوشت میگیرد و در گوشَت "دوستت دارم" را زمزمه میکند ..!
آدم‌ها را نمیتوانی حدس بزنی ..
نمیتوانی پیش‌بینی‌شان کنی!
غافل گیرت میکنند ..
درست همانجایی که فکر میکردی پیش‌بینی کرده‌ای تمام وجودشان را ..!

#پگاه_صنیعی

✍مَـشتی
نَبودی شَبیہ حرفاَت وَلی بہ حَدی پات
موندَم کِہ خَانوادم تَردَم کَردن ⇅
پاَکت سیگارام کاَم به کَام به پاَم موندن
آخرِشم تو تَنهائیام دَفنم کَردن ⇅


نه عزیزم....
مـــرد
پیراهن چهارخانه و سینه ی ستبر و غرور احمقانه نیست...
مــرد
ته ریش مرتبُ کفش های کالجُ ساعتِ چندمیلیونی نیست....
خنده های دلبرانه و اخمِ جذابُ صورت استخوانی هم مالِ مــردهای کاغذیِ تویِ رمان هاست....
مــــرد
یعنی
"تا آخرَش هستم"َش دقیقــا همین معنا را بدهد
و"آخرش" حتـی "مرگ" هم نباشــد...
مــرد
یعنی یک دقیقــه هم که شده
تویِ یک روزِ شلوغِ کاری
به تماشایِ چشمهایت بنشینــد...
گاهی برایـت شعــر هم بخوانــد...
تویِ گوشِ چپت
یک جایــی نزدیکِ به قلبت
آرام بگــوید
"دوستت دارم"...
و دوستت دارمَش "تا" نداشته باشد...
تا"کِی" یا تا"کجــا"...
مــرد
بازویِ برجسته و قدِ بلند نیست جانِ من....
مـــرد یعنی...
"آغوشِ امن"..."قولِ محکم"..."دریایِ عشق"...
و دیگــر هیچ....


اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

هَمین, آخرِش, مالِ, باشی, کافیِه, کپشن, آدمها, غیرقابل, بینیاند, همانی, فکرش, نمیکردی, روزی, برود, آخرَش, جایی, میانِ, کندنهایت, رهایت, میکند, میرود, خیال, بازگشت, نداشت, برمیگردد, همانجایی, کندنی, فراموشش, کرده, بودی, زندگیَت, دلهرهی, غافل, گیرت, میکنند, حرفهایشان, آنجایی, میبیندَد, چشمهایت, زندگیاش, بودند, مردم, آغوشت, میگیرد, گوشت, دوستت, دارم, زمزمه, نمیتوانی, بزنی, غافلگیرت, درست, کردهای, تمام, وجودشان, پگاهصنیعی, کندَنی, فراموشَش, میکنند؛, گوشَت, پیشبینی, مَشتی, نَبودی, شَبیہ, حرفاَت, وَلی, حَدی, موندَم, خَانوادم, تَردَم, کَردن, پاَکت, سیگارام, کاَم, کَام, پاَم, موندن, آخرِشم, تَنهائیام, دَفنم, عزیزم, پیراهن, چهارخانه, سینه, ستبر, غرور, احمقانه, نیست, مرتبُ, کالجُ, ساعتِ, خنده, دلبرانه, اخمِ, جذابُ, صورت, استخوانی, مردهای, کاغذیِ, تویِ, رمان, هاست, یعنی, هستم, دقیقا, همین, معنا, بدهد, آخرش, نباشد, دقیقه, روزِ, شلوغِ, کاری, تماشایِ, بنشیند, گاهی, برایت, بخواند, گوشِ, نزدیکِ, قلبت, آرام, بگوید, دارمَش, نداشته, بازویِ, برجسته, بلند, جانِ, آغوشِ, قولِ, محکم, دریایِ, دیگر,