کسی ازتون ناراحته ازدلش دربیارید
حتما دوستون داره که ازدستتون ناراحت شده:)
کسی که دوست نداره هیچ چیزت واسش مهم نیس

#دلنوشته. .