‏کسایی که زود سین میزننو زود جوابتو میدن یه تیکه جداشده از بهشتن !