میروند فدای سرت، میمانند خوش بحال لحظهایشان، وقتی آدم از ذات و درستی خودش مطمئن باشه رفتن و موندن کسی بهش ضرر نمیزنه

.࿐