من اگر هم کلاسی هامـ با خودشون مداد و خودکار اضافه نمیاوردن همون دیپلم رو هم نمیگرفتم..