دوستای واقعی کسایین که در بدترین حالت کنارت هستن.
اونا گرانبهان.... .