‏کم حرفِ من،
‏اگه بگم با بند بند وجودم به حرفات گوش میدم،
‏برام پُرحرفی میکنی؟.️