گریه های این زن بخاطر چاقی.
شاید باورتوون نشه اما یکجور لاغر شد که کسی دیگه نمیشناستش..