بَعضے از حَقآیــق خیلـے ســآدست...
وَلـے درڪش خیلے پیچیـــده و سَختــﮧ
مثــــل ڪنار اومـــدטּ با جمــلـﮧے :
خُبـــ دوسِـت نداره زور ڪﮧ نیسـت!!!