کپشن های مربوط به سَخت

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی سَخت

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

‌‌‌‌
‌‌‌ 𝙞 𝙂𝙊𝙩 𝙗𝘼𝘿 𝙤𝙪𝙏𝙘𝙊𝙈𝙀𝙨 𝙛𝙍𝙤𝙈
𝙩𝙍𝙪𝙨𝙏𝙄𝙉𝙂 𝙊𝙩𝙝𝙚𝙍𝙎🤍.•
واسه اعتِمادای الکی، تاوان های سَختی دادیٓم!
‌‌
‌‌‌‌‌‌.࿐

میگم سَخته نه اینکه بهونه باشه،
میگم چون من ادمه کارای سختم.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Falling in love is easy, staying in love is Very Hard.

عاشق شُدن آسونه، عاشق موندن خیلی سَختهْ.

‌‌‌‌‌‌.࿐

امتحانای خدا خیلی سَخته،
یه چیزی تو مایه های کنکور !!

.࿐

دوستت دارم هایت را بگو
تـ∞ـوُاگر نیاز گفتن نداری ؛
من سَخت مُحتاجِ شنیدنم..!..•. .

ɪ ʙᴇᴇɴ ᴛʜʀᴏᴜɢʜ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴘᴀɪɴ,
ᴀɴᴅ ɪᴛ's ʜᴀʀᴅ ᴛᴏ ᴍᴀɪɴᴛᴀɪɴ...

خیلی سَخته،
اَز این همه درد و رنج دَرس بگیری :)

.࿐

مَرد من. مَردیِ کِ توی سَختیا کِنارم باشه. وُگرنه باشگاهُ. همهِ میرن.

. .

سَختِـہ دَرڪ.
دُختَرے ڪِہ.
دَرد هاشـو ....
فِقَـط.
خــودش میـدونـِہ.
و قَلــبش.

...
.

. گاهے وَقتـا فرامـوش کُن کجـایے.
بہ کجـا رسـیدے.️
و بہ کجـا نرسـیدے.
گـاهے وَقتـا فَـقـط زنـدگـےکـن.
یاد قولهایے کـہ بہ خودت دادے نَبـاش.
یہ وقتایے شَرمنده خودت نَبـاش.
«د آخہ مَشتے تَقصیر تو نیست کِہ
تو تلاشتو کردے اما نَشـد »
یہ وقتایے جَواب خودتو نَده .
هَر کے اَزت پُرسید چرا اینجایہ زندگے گیر کردے.
"لـبـخَـنـد بزن "و بگو:
کـم نَذاشتَم .
امـّا نشد .
یہ وقتایے فَقط از زنده بودَنِت لِّذت بـبَر.
درُستہ سَختہ ولے تو تلاشتو بُکن.
دُنیا هَمینہ غَمِت نَباشہ ... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

در دامِ تـو اُفــــــتـاده ام و بـاز ، غَـمـی نیـست
دیوانه ی چَشــــمان تو اَم ، کار کـــــمی نیست

گفتم که رسیدن به تو سَخت است ، نگفـــــتم
در راه تـو زخـمی شده ام ، کـــــم ستمی نیست

در چشم تو شعرِ من اگــــــر قطره ی دریاست
دریا ، بـه مُـوازاتِ نـگـاهَـت ، رَقـمـی نـیـسـت

بـایَـد بـنـویـسـم ، غَــــزلـی ، تـا کـه نـگ‍ـویـنـد
در مَعرکه ی عاشقی ات هـــــــم قدمی نیست

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

واسه, اعتِمادای, الکی, تاوان, سَختی, دادیٓم, میگم, سَخته, اینکه, بهونه, باشه, ادمه, کارای, سختم, عاشق, شُدن, آسونه, موندن, خیلی, سَختهْ, امتحانای, چیزی, مایه, کنکور, دوستت, دارم, هایت, توُاگر, نیاز, گفتن, نداری, مُحتاجِ, شنیدنم, دَرس, بگیری, مَرد, مَردیِ, سَختیا, کِنارم, وُگرنه, باشگاهُ, همهِ, میرن, سَختِہ, دَرڪ, دُختَرے, دَرد, هاشو, فِقَط, خودش, میدونِہ, قَلبش, گاهے, وَقتا, فراموش, کجایے, رسیدے, نرسیدے, فَقط, زندگےکن, قولهایے, خودت, دادے, نَباش, وقتایے, شَرمنده, مَشتے, تَقصیر, نیست, تلاشتو, کردے, نَشد, جَواب, خودتو, نَده, اَزت, پُرسید, اینجایہ, لبخَند, نَذاشتَم, امّا, زنده, بودَنِت, لِّذت, ببَر, درُستہ, سَختہ, بُکن, دُنیا, هَمینہ, غَمِت, نَباشہ, دامِ, اُفتاده, غَمی, دیوانه, چَشمان, گفتم, رسیدن, نگفتم, زخمی, ستمی, شعرِ, قطره, دریاست, مُوازاتِ, نگاهَت, رَقمی, بایَد, بنویسم, غَزلی, نگویند, مَعرکه, عاشقی, قدمی,