کپشن های مربوط به ارزشات

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی ارزشات

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

اگه ازت پرسیده چقدر دوستم داری؟
نگو بی نهایت،بگو به اندازه ای ک هستی!
اگه پرسید تا کی دوستم داری؟
نگو تا اید،بگو تا وقتی ک هستی!
اگه پرسید چقدر بهم اعتماد داری؟
نگو به اندازه چشام،
بگو به اندازه ای ک بهم اعتماد میدی!
اینارو بگو تا بدونه تا وقتی برات با ارزشه که به ارزشات احترام بذاره!


اگه یه نفر ازت پرسید چقد دوسم داری
نگو بی نهایت
بگو اندازه ای که هستی
اگه پرسید تا کی دوسم داری
نگو تا ابد!
بگو تا وقتی هستی
اگه پرسید چقد بهم اعتماد داری
نگو اندازه چشام
بگو به اندازه ای که بهم اطمینان میدی
تا بدونه تا وقتی با ارزشه که به ارزشات احترام بذاره....


اگه یه نفر ازت پرسید چقد دوسم داری
نگو بی نهایت
بگو اندازه ای که هستی
اگه پرسید تا کی دوسم داری
نگو تا ابد!
بگو تا وقتی هستی
اگه پرسید چقد بهم اعتماد داری
نگو اندازه چشام
بگو به اندازه ای که بهم اطمینان میدی
تا بدونه تا وقتی با ارزشه که به ارزشات احترام بذاره....


✿ کپشن خاص ✿

اگه یه نفر ازت پرسید چقد دوسم داری ؟
نگو بی نهایت !
بگو اندازه ای که هستی.

اگه پرسید تا کی دوسم داری ؟
نگو تا ابد !
بگو تا وقتی هستی.

اگه پرسید چقد بهم اعتماد داری ؟
نگو اندازه چشام !
بگو به اندازه ای که بهم اطمینان میدی.
تا بدونه ...

تا وقتی با ارزشه که ،
به ارزشات احتــــــــــــــــرام بذاره ...

...
اگه یه نفر ازت پرسید چقد دوسم داری؟.
نگو بی نهایت !
بگو اندازه ای که هستی..

اگه پرسید تا کی دوسم داری؟
نگو تا ابد !
بگو تا وقتی هستی..

اگه پرسید چقد بهم اعتماد داری؟
نگو اندازه چشام !
بگو به اندازه ای که بهم اطمینان میدی..

تا بدونه .️

تا وقتی با ارزشه که ،
به ارزشات احتــــــــرام بذاره..

...

اگه یه نفر ازت پرسید چقد دوسم داری
نگو بی نهایت!بگو اندازهای که هستی
اگه پرسید تا کی دوسم داری
نگو تاابد بگو تا وقتی ک هستی
تا بدونه تاوقتی با ارزشه که
به ارزشات احترام بذاره.

اگه یه نفر ازت پرسید چقد دوسم داری
نگو بی نهایت
بگو اندازه ای که هستی
اگه پرسید تاکی دوسم داری
نگو تاابد
بگو تاوقتی هستی
اگه پرسید چقدبهم اعتمادداری
نگو اندازه چشام
بگو به اندازه ای که بهم اطمینان میدی
تابدونه تاوقتی باارزشه که به ارزشات احترام بذاره