یهبار هم افسر گفت چرا اینقدر تند میری،
گفتم آخه گاهی از یه حدی که دیرتر برسی ، انگار اصلا نرسیدی.
گفت زیبا بود، با اجازه ماشینو میبرم پارکینگ.!!!!!!!!