کپشن های مربوط به زندگے

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی زندگے

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

. 𝓵𝓲𝓯𝓮 𝓲𝓼 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓪 𝓵𝓾𝔁𝓾𝓻𝔂 𝓱𝓸𝓽𝓮𝓵, 𝔀𝓮 𝓭𝓸 𝓷𝓸𝓽 𝓱𝓪𝓿𝓮 𝓶𝓸𝓷𝓮𝔂 𝓽𝓸 𝓻𝓮𝓷𝓽 𝓸𝓷𝓮 𝓷𝓲𝓰𝓱𝓽

زندگے مثله یه هتل مجلل میمونه،
ڪه ما پوله اجاره یه شبشم نداریم ...

.࿐

𖤐⃟.••Enjoy life today yesterday is gone and tomorrow may never come.

امروز از زندگے لذت ببر دیروز گذشت و فردا شاید هیچوقت نیاد.

.࿐

𖤐⃟••In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on...°

توی سه ڪلمه میتونم تمام چیزهایے ڪه تو زندگے یاد گرفتم رو خلاصه ڪنم: این نیز بگذرد...

.࿐

.

از قلبت ڪه بگذرے میتونے با مغزت زندگے بهتریو تجربه ڪنی


. .

. یہ شبایـــــے تو زندگے هست ڪہ
وقتے دفتر خاطرات زندگیتو ورق میزنے به چیزایـــــے میرسے ڪہ نمیدونے تقدیرت بوده یا تقصیرت...
به ادمایـــــے میرسے ڪہ نمیدونے دردن یا همدرد...
به لحظہ هایـــــے میرسے ڪہ هضمش واسہ دل ڪوچیڪت سختہ و بہ دردایـــــے میرسے ڪہ براے سن و سالت بزرگہ...
به ارزوهایـــــے ڪہ توهم شد...
رویاهایـــــے ڪہ گذشت....
بہ چیزایـــــے ڪہ حقت بود اما شد توقع...
و زخمهایـــــے ڪہ با نمــــــــــــــــــــڪ روزگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار اغشتہ شد.....
و احساسے ڪہ دیگران اشتباه مے نامند...
و دست آخر دنیایـــــے ڪہ بهت پشت ڪرده......
وبازهم انتهاے دفتر خودت میمانے....
و زخمهــــــــــایـــــے ڪہ روزگــــــــــــــــــــــــــــــــــار پشت هم میزند...
و سڪوت هم دواے دردش نیست...
کــــــــــــــــــــاش دنیــــــــــــــــــــا مهربــــــــــــــــــــان تــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــودے...

.

زندگے
مثل دیڪتہ نوشتنہ
مهم نیست چندتا درست دارے!
با تعداد اشتباهاتت
قضاوت میشے...
‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍.. ..

انسان‌ها شبیہ هم عمر نمیڪنند
یڪے زندگے میڪند
یڪے تحمل..... ..

بہ یہ جایے تو زندگے میرسے ڪہ
نہ فرصت جبران میدے
نہ توجیہ میخواے از آدما
فقط آروم میذاریشون ڪنار...
.. ..

چندیست از تو غافلم اے زندگے ببخش
این روزها تو هم چنگے بہ دل نمیزنے!


.. ..

خانوادت میدونن؟
یڪ عدد دلبر، دل منو برده؟
میدونن کہ خنده‌هاے تو نبض زندگے منو هے بالا و پایین میڪنہ
.. ..