کپشن های مربوط به دهید

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی دهید

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

𝑷𝒖𝒕 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒘𝒉𝒐𝒍𝒆 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 𝒊𝒏 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒐

تمام قلب خود را در هر کاری که انجام می دهید قرار دهید🤍

Your journey never ends, just like a book that keeps unfolding with new chapters and opportunities. Keep writing your story with hope and resilience!

سفر شما هرگز به پایان نمی رسد، درست مانند کتابی که با فصل ها و فرصت های جدید باز می شود.
به نوشتن داستان خود با امید و انعطاف ادامه دهید!


. .

𝑰𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒐𝒏𝒕 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒐, 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒒𝒖𝒊𝒕

اگر به کاری که انجام می دهید عشق نداشته باشید آن را رها خواهید کرد‌‌

.࿐

The hard work you're putting in now will be worth it in the long run

کار سختی که اکنون انجام می دهید در دراز مدت ارزشش را خواهد داشت

.࿐

Be true to yourself and let your unique light shine, for authenticity is the ultimate form of freedom.

با خودتان صادق باشید و اجازه دهید نور منحصر به فردتان بدرخشد، چون اصالت شکل نهایی آزادی است.

. .

دبی فورد چندتا جمله جادویی داره که بنظرم این یکی از بهتریناشه:

هر آنچه دوست دارید شخص دیگری برایتان انجام دهد را، خودتان برای خود انجام دهید...

Do the right thing. it will gratify some people and astonish the rest

کار درست را انجام دهید. بعضی ها را راضی میکند و بقیه را متحیر میکند

.࿐

"Sometimes you have to do what's best for you and your life, not what's best for everyone else."

"گاهی اوقات باید آنچه را که برای خود و زندگی تان بهترین است انجام دهید، نه آنچه برای دیگران بهترین است."

.࿐


برای اینکه آدمی را بشناسید
قبل از مصرف خوب تکان دهید...


. .

`Ne kadar az umursarsan, o kadar mutlu olursun.

هرچه کمتر اهمیت دهید، خوشحال ترخواهید بود.

‌‌‌‌‌‌.࿐