پست های مربوط به آدمایے

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی آدمایے

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

ڪاش مے شد هر زمان اراده ڪنی
ڪنار آدمایے باشے ڪه دوسشون داری..


The best thing about the worst time of your life
is that you get to see true colours of everyone you cared for.

بهترین چیز در بدترین دوره‌ے زندگیت اینه ڪه
رنگ واقعے تمومـ آدمایے ڪه برات اهمیت داشتن رو می‌بینی...❈

‌‌‌‌‌‌.࿐

یہ ڪلڪسیونے دارم از آدمایے
ڪہ گفتن تا تهش هستم... ‌‌‌‌.. ..

خدایا بہ ما قدرت فراموش ڪردن
آدمایے ڪہ آدم نیستن را عطا بفرما...

 ‌‌‌‌.. ..

دور شدن از آدمایے ڪہ بےمصرفن خودش یہ نوع هنره :)


.. ..

یہ وقتایے
یہ حرفایے...
از یہ آدمایے
هیچوقت فراموش نمیشہ :).. ..

ے وقتایے یہ آدمایے‌رو
توے زندگیمون راه میدیم
ڪہ بابا مامانشون تو خونہ هم راهشون نمیدن ...
درداتو بہ آدمایے نگو ڪہ قابلیت درڪتو ندارن :)
حتے اگہ من هم ببخشمت
آدمایے ڪہ بعد تو نتونستم
دوسشون داشتہ باشم
هیچوقت نمےبخشنت...

مشکل آدمایے که

خیلے دوسشون داری

اینه که فکر میکنن...

هیچوقت نمے تونی

ولشون کنے...

نمیدونن یکدفعه میری ‌‌