پست های مربوط به نیستن

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی نیستن

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Some people are not really your friend, you are just their friend.
واقعاً دوست تو نیستن، تو فقط دوستشون به حساب میای :)

بعضیام شعارشون در حد هایپه

ولی آب معدنی بیش نیستن :)


.

One thing about growing up is realizing you don't hate anything anymore. Things either matter to you or they don't.

یک چیز در مورد بزرگ شدن این است که بفهمی دیگر از هیچ چیز متنفر نیستی.
چیزها یا برایت مهم هستند یا نیستند.


.

اونایی که بهم دیگه میگن ستون

یکم درموردشون بیشتر میفهمی میبینی موزاییکم‌ نیستن :))


.

خوب من ، هنر در فاصله هاست ...
زیاد نزدیک به هم می سوزیم و زیاد دور از هم یخ می زنیم .
تو ، نباید آنکسی باشی که من میخواهم ، و من نباید آنکسی باشم که تو میخواهی .
کسی که تو از من می خواهی بسازی
یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت .
من باید بهترین خودم باشم برای تو
و تو باید بهترین خودت باشی و بشوی برای من ....
خوب ِ من ، هنرٍِِ عشق در پیوند تفاوت هاست و معجزه اش نادیده گرفتن کمبودها . . .
زندگی ست دیگر...
همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست ،
همه سازهایش کوک نیست ،
باید یاد گرفت با هر سازش رقصید ،
حتی با ناکوک ترین ناکوکش،
اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن،
حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد،
به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند ....


متاسفانه حسودا غریبه نیستن

رفیقامونن…!!


به قول دکتر #رضایی:
« هر کجا فهمیدی در موردت حرفای بی‌خود می‌زنن و قضاوتت می‌کنن، به جای عصبانی شدن، برای رنجی که اونا می‌کشن، آرزوی بهبودی کن! خیلی از اونا دنبال خوشبختی خودشون نیستن! فقط می‌خوان با دیدن رنج دیگران، کمی کمتر رنج ببرن!!»


. .

Until you learn how to be patient with people who do not agree with you, you will neither be happy nor successful!

تا زمانی که یاد نگیرید چگونه با افرادی که با شما موافق نیستند، صبور باشید، نه شاد خواهید بود و نه موفق!

I don't remember being lost but people around me aren't familiar anymore
نمیاد گم شده باشم اما آدمای دور و برم دیگه برام آشنا نیستن

People are not lazy. They simply have important goals that is, goals that do not inspire them
تنبل نیستند. اونا فقط هدف های مهمی ندارند، هدف هایی که اونها رو ترغیب نمیکنه

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

واقعاً, دوست, نیستن, دوستشون, حساب, میای, بعضیام, شعارشون, هایپه, معدنی, مورد, بزرگ, بفهمی, دیگر, متنفر, نیستی, چیزها, برایت, هستند, نیستند, اونایی, دیگه, میگن, ستون, درموردشون, بیشتر, میفهمی, میبینی, موزاییکم, فاصله, هاست, زیاد, نزدیک, سوزیم, زنیم, نباید, آنکسی, باشی, میخواهم, باشم, میخواهی, بسازی, کمبودهایت, آرزوهایت, بهترین, خودم, خودت, بشوی, هنرٍِِ, پیوند, تفاوت, معجزه, نادیده, گرفتن, زندگی, همیشه, رنگهایش, سازهایش, سازش, رقصید, ناکوک, ناکوکش, اصلا, فراموش, حواست, باشد, روزهایی, برنمی, گردد, فرصت, آیند, روند, همیشگی, متاسفانه, حسودا, غریبه, رفیقامونن, دکتر, رضایی, فهمیدی, موردت, حرفای, بیخود, میزنن, قضاوتت, میکنن, عصبانی, رنجی, میکشن, آرزوی, بهبودی, خیلی, دنبال, خوشبختی, خودشون, میخوان, دیدن, دیگران, کمتر, ببرن, زمانی, نگیرید, چگونه, افرادی, موافق, صبور, باشید, خواهید, موفق, نمیاد, آدمای, برام, آشنا, تنبل, مهمی, ندارند, اونها, ترغیب, نمیکنه,