کپشن های مربوط به میشے

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی میشے

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

𝖍𝖊 𝖈𝖔𝖔𝖑𝖘 𝖉𝖔𝖜𝖓 𝖜𝖎𝖙𝖍 𝖙𝖍𝖊 𝖔𝖙𝖍𝖊𝖗𝖘 𝖙𝖔 𝖋𝖎𝖓𝖉 𝖔𝖚𝖙 𝖙𝖍𝖆𝖙 𝖙𝖍𝖊𝖞 𝖉𝖔 𝖓𝖔𝖙 𝖜𝖆𝖓𝖙 𝖆 𝖕𝖑𝖆𝖈𝖊 𝖙𝖔 𝖜𝖔𝖗𝖐

با بقیه سرد میشے تا بفهمن یجایه کارشون میلنگه،
اسکولا کاپشن میدن دستت ...

.࿐

زندگے
مثل دیڪتہ نوشتنہ
مهم نیست چندتا درست دارے!
با تعداد اشتباهاتت
قضاوت میشے...
‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍.. ..

یہ خوابایے انقدر قشنگن
وقتے بیدار میشے
دوست دارے دوباره بخوابے
بقیشو هم ببینے...
‍‍‍‍‍‍‍.. ..

اینجا مجازیہ دل نبند دل بستے دل بڪن
ناراحتش ڪنے بلاڪ میشے بہ همین راحتے
دو روز نباشے غریبہ ها جاتو پر میڪنن
با بقیہ فرقے ندارے پس بدون با بقیہ ام مثل تو....

‌ #فاز غم.
. .

وقتے ارزش زیادے قائل میشے
براے ڪسے ڪہ ارزشتو نداره
ضربہ‌اے میخورے ڪہ لیاقتشو ندارے...‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌.. ..

یادت باشه وقتے یه ڪم تو لاک خودت می‌رے و ساڪت میشے ڪے سراغتو می‌گیره. همون تعداد آدماے زندگیت هستن...

. .

تو میشے اولین نفری .
ڪہ آخرین بار .
از ته دلم عاشقش شدم.....:)....️
. .

دلبر جان .
آخرش میشے مال خودم.
دنیا ڪہ بےقانون نیست........

:)....️
. .

میدونے ڪجا خورد میشے؟
اونجاےے ڪہ آدما باهات ڪارے میڪنن
ڪہ از مهربونیت خجالت بڪشے...
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌.. ..

وقتے ارزش زیادے قائل میشے
براے ڪسے ڪہ ارزشتو نداره
ضربہ‌اے میخورے ڪہ لیاقتشو ندارے...‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌.. ..