پست های مربوط به خواهید

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی خواهید

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Your limitations only exist in your mind. And you can choose to release them at any moment you want.

محدودیت های شما فقط در ذهنتان وجود دارد و می توانید هر لحظه که بخواهید آنها را آزاد کنید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Know when to be persistent and when to be patient and you will hold formidable power.

بدانید چه زمانی باید پایدار و چه زمانی صبور باشید و اینچنین چه قدرت فوق العاده ای خواهید داشت.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Don't let the past hold you back, otherwise you'll miss all the good stuff happening now.

اجازه ندهید گذشته شما را عقب نگه دارد، در غیر این صورت همه چیزهای خوب را که اکنون در حال رخ دادن هستند از دست خواهید داد.

‌‌‌‌‌‌.࿐

ɪғ ɪᴛ ᴍᴀᴛᴛᴇʀs ᴛᴏ ʏᴏᴜ ʏᴏᴜ’ʟʟ ғɪɴᴅ ᴀ ᴡᴀʏ!

اگر برایتان مهم باشد راهی پیدا خواهید کرد..️

「♡」

respect people's time if you want your time to be respected..

اگر می خواهید به وقتتان احترام گذاشته شود به وقت مردم احترام بگذارید..

‌‌‌‌‌‌.࿐

"Expect nothing and accept everything and you will never be disappointed."

هیچ انتظاری نداشته باشید و همه چیز را بپذیرید، به این شکل هرگز ناامید نخواهید شد.

‌‌‌‌‌‌.࿐

"Change happens first in your mind, then in your world. Believe in and then you'll see it."

"تغییر ابتدا در ذهن شما اتفاق می افتد، سپس در دنیای شما. به آن ایمان داشته باشید و سپس تغییر را خواهید دید."

‌‌‌‌‌‌.࿐

If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things.

اگر می خواهید زندگی شادی داشته باشید، آن را به یک هدف گره بزنید، نه به افراد یا چیزها.

‌‌‌‌‌‌.࿐

No matter how much it hurts now, someday you will look back and realize your struggles changed your life for the better.

مهم نیست که الان چقدر دردناک است، روزی به گذشته نگاه خواهید کرد و متوجه خواهید شد که مبارزات زندگی شما را به سمت بهتر شدن تغییر داده است.

‌‌‌‌‌‌.࿐

If you believe it will work out, you’ll see opportunities. If you believe it won’t, you will see obstacles.

اگر باور داشته باشید که نتیجه خواهد داد، فرصت هایی را خواهید دید.
اگر باور داشته باشید که چنین نخواهد شد، موانعی را خواهید دید.

‌‌‌‌‌‌.࿐