کپشن های مربوط به چیزایے

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی چیزایے

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

یہ چیزایے هست
نہ میشہ نوشت
نہ میشہ بہ زبون آورد
و نہ میشہ فراموش ڪرد
همونا میشن چروڪهاے صورت
موهاے سفید، بد اخلاقے‌هاے گاه و بیگاه...
.. ..

ما بیشتر زندگیمون رو
صرف نگفتن چیزایے مےڪنیم
ڪہ باید مےگفتیم!زندگے مسخره تر از اونیه که فکرشو میکنی.
براے خودت زندگے کن، رها و آزاد.
براے خواسته هات به هر نحوے شده تلاش کن، حرفاے بقیه هم برات مهم نباشه، اونا هر جا که درخشش ببینن میخوان تاریکے باشه.
بنظرم زندگے کن هیچے ارزششو نداره که تو بخواے از چیزایے که دوست دارے عقب بیوفتی.
#دریا_دریایی

میگن خدا چیزایے ڪہ
زیاد دوستشون دارے‌رو
ازت میگیره تا امتحانت ڪنہ
ڪاش دوستت نداشتم...
.. ..

یه چیزایے تمومے نداره ؛
مثل علاقه ے من به تو

یہ چیزایے هست
نہ میشہ نوشت
نہ میشہ بہ زبون آورد
و نہ میشہ فراموش ڪرد
همونا میشن چروڪهاے صورت
موهاے سفید، بد اخلاقے‌هاے گاه و بیگاه...
ما آدمها عاشق چیزایے هستیم ڪہ نداریم
وقتے بہ دستشون آوردیم
اونقدر عادے میشہ برامون
ڪہ یادمون میره یہ روزے
آرزوے داشتنشو میڪردیم...عشق یعنے چی؟
خیلے دوست دارم بدونم آدما عاشق چـہ چیزایے میشن!
پول؟!
شیئ مورد علاقش؟!
خونواده؟!
خواهر یا برادر؟!
دوست یا معلم؟!
فردے ڪـہ نیاز هاشو برطرف میڪنه؟! عاطفے یا مادی؟!
فردے ڪـہ باهاش خوشحاله؟!
رفیق هاے با معرفت؟!
پدر؟! مادر؟!
آسمون؟! یا مثلا خورشید؟!
ستارہ یا ماه؟!
یا هر چیز دیگـہ اے ڪـہ ........
دیگـہ اے ڪـہ چی؟
باهاش خوشحالـہ
باهاش حال میڪنـہ
دوستش دارہ
بهش محبت میڪنـہ
ازش درآمد ڪسب میڪنـہ
باهاش زندگے میڪنـہ
آرومش میڪنـہ
_خدا پس اینجا چیڪارس؟!!!!!!
عشق یعنے خدا
خدا یعنے همـہ چے
شنیدین ڪـہ میگن : باخدا باش و پادشاهے ڪن
_بقیش دوست داشتنـہ
دوست داشتن یعنے :بـہ ڪسے یا چیزے دل ببندے
از دوست داشتن هاے یـہ طرفـہ بدم میاد
من اگـہ ڪسیو دوست داشتـہ باشم بهش میگم
چون قلب ها با حرف هایے ڪـہ ناگفتـہ مے مانند مے شڪنند.
البتـہ .... بـہ هر ڪسے نباید بگے !!!! بعضیا پررو میشن.
اگر هم عاشق بشم ،فقط بـہ خدا میگم، چون فقط عاشق خدام
هـہ
حرفاے ناگفتنے زیادے موندہ
ولے خب ....
فعلا

بعضے وقتا یہ چیزایے میبینےدوست دارے اشک بریزےداد بزنےاعتراض کنےحرف بزنےولے نمیشہباس خفہ شدبغض کنےولبخند بزنے...

دیگہ نہ میشہ موند و نہ میشہ رفت
دلم خوشہ
بہ چیزایے کہ همیشہ هست
بہ خدا
بہ معرفت جفتْ پاهام
بہ تیکہ شنیدن لا حرفِ ننہ بابام
بہ دو خط شعرِ غمگین
بہ اونے کہ تو آیینست و شکلِ من نیست

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

چیزایے, میشہ, نوشت, زبون, آورد, فراموش, همونا, میشن, چروڪهاے, صورت, موهاے, سفید, اخلاقےهاے, بیگاه, بیشتر, زندگیمون, نگفتن, مےڪنیم, باید, مےگفتیم, زندگے, مسخره, اونیه, فکرشو, میکنی, براے, خودت, آزاد, خواسته, نحوے, تلاش, حرفاے, بقیه, برات, نباشه, اونا, درخشش, ببینن, میخوان, تاریکے, بنظرم, هیچے, ارزششو, نداره, بخواے, دوست, دارے, بیوفتی, میگن, زیاد, دوستشون, دارےرو, میگیره, امتحانت, دوستت, نداشتم, تمومے, علاقه, آدمها, عاشق, هستیم, نداریم, وقتے, دستشون, آوردیم, اونقدر, عادے, برامون, یادمون, میره, روزے, آرزوے, داشتنشو, میڪردیم, یعنے, خیلے, دارم, بدونم, آدما, مورد, علاقش, خونواده, خواهر, برادر, معلم, فردے, نیاز, هاشو, برطرف, میڪنه, عاطفے, مادی, باهاش, خوشحاله, رفیق, معرفت, مادر, آسمون, مثلا, خورشید, ستارہ, دیگہ, خوشحالہ, میڪنہ, دارہ, محبت, درآمد, آرومش, اینجا, چیڪارس, شنیدین, باخدا, پادشاهے, بقیش, داشتنہ, چیزے, ببندے, طرفہ, میاد, ڪسیو, داشتہ, باشم, میگم, هایے, ناگفتہ, مانند, شڪنند, البتہ, نباید, بعضیا, پررو, خدام, ناگفتنے, زیادے, موندہ, فعلا, بعضے, وقتا, میبینے, بریزے, بزنے, اعتراض, نمیشہ, لبخند, خوشہ, همیشہ, جفتْ, پاهام, تیکہ, شنیدن, حرفِ, بابام, شعرِ, غمگین, اونے, آیینست, شکلِ, نیست,