پست های مربوط به هیچگاه

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی هیچگاه

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

بخشیدمت...!
همان روزی که تنهایم گذاشتی،همان روزی که فهمیدم دیگر خسته ای...
همان لحظه ای که فهمیدم می خواهی نباشی،بخشیدمت...!
اما دلم را هرگز نمی بخشم...
که اینگونه به کسی وابسته شد که هیچگاه دوستش نداشت...

It doesn't matter how many resources you have, if you don't know how to use them, it will never be enough

مهم نیست چقدر امکانات در اختیار دارید؛ اگر ندانید چگونه از آنها استفاده کنید، هیچگاه کافی نخواهند بود

‌‌‌‌‌‌.࿐

Never laugh at someone's situation because you just never know if someday you will find yourself in the same position

هیچگاه موقعیت هیچکس رو مسخره نکن چون که تو خبر نداری شاید بعدها روزی خودت تو همون موقعیت گیر افتادی

‌‌‌‌‌‌.࿐

لیوانی چای ریخته بودم و منتظر بودم خنک شود. ناگهان نگاهم به مورچه ای افتاد که روی لبه ی لیوان دور میزد. نظرم را به خودش جلب کرد. دقایقی به آن خیره ماندم و نکته ی جالب اینجا بود که این مورچه ی زبان بسته ده ها بار دایره ی کوچک لبه ی لیوان را دور زد. هر از گاهی می ایستاد و دو طرفش را نگاه میکرد. یک طرفش چای جوشان و طرفی دیگر ارتفاع. از هردو میترسید به همین خاطر همان دایره را مدام دور میزد. او قابلیت های خود را نمیشناخت. نمیدانست ارتفاع برای او مفهومی ندارد به همین خاطر در جا میزد. مسیری طولانی و بی پایان را طی میکرد ولی همانجایی بود که بود.
یاد بیتی از شعری افتادم که میگفت " سالها ره میرویم و در مسیر ، همچنان در منزل اول اسیر"

ما انسان ها نیز اگر قابلیت های خود را میشناختیم و آنرا باور میکردیم هیچگاه دور خود نمیچرخیدیم. هیچگاه درجا نمیزدیم

Sky never forget stars
Let my heart be sky and your memory stars...

ستاره ها هیچگاه از خاطر آسمان نمیروند
بگذار دلم آسمان باشد و یادت ستاره...


‌. ⃟.

کشتی ها به خاطر آب اطرافشان غرق نمیشوند، بلکه آنها به دلیل آبی که داخلشان جمع میشود غرق میشوند!
هیچگاه اجازه ندهید که اتفاقات پیرامون شما به درونتان نفوذ کند و شما را پایین بکشد...

آدمیزاد هیچگاه به اندازه ی زمانی که به کسی دلبسته می شود آسیب پذیر نیست.. .

اونجا که جبران خلیل جبران میگه:
"و عمق عشق هیچگاه شناخته نمی‌شود
مگر در زمان فراق..."

#تُ
همان گناهی هستی..!
که هیچگاه ترکت نمیکنم
مگر بعد از برای همیشه به خواب رفتنم..

. .

✿ کپشن خاص ✿


چنان از خاطر برده ای
مرا
که انگار هیچگاه در روزگارت
نبوده ام..!!

[شاهین بهرامی]


اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

بخشیدمت, همان, روزی, تنهایم, گذاشتی, فهمیدم, دیگر, خسته, لحظه, خواهی, نباشی, هرگز, بخشم, اینگونه, وابسته, هیچگاه, دوستش, نداشت, نیست, چقدر, امکانات, اختیار, دارید؛, ندانید, چگونه, آنها, استفاده, کنید, کافی, نخواهند, موقعیت, هیچکس, مسخره, نداری, شاید, بعدها, خودت, همون, افتادی, لیوانی, ریخته, بودم, منتظر, ناگهان, نگاهم, مورچه, میزد, نظرم, خودش, دقایقی, خیره, ماندم, نکته, جالب, اینجا, زبان, دایره, کوچک, گاهی, ایستاد, طرفش, میکرد, جوشان, طرفی, ارتفاع, هردو, میترسید, همین, خاطر, مدام, قابلیت, نمیشناخت, نمیدانست, برای, مفهومی, ندارد, مسیری, طولانی, پایان, همانجایی, بیتی, شعری, افتادم, میگفت, سالها, میرویم, همچنان, منزل, اسیر, انسان, میشناختیم, آنرا, باور, میکردیم, درجا, نمیزدیم, ستاره, آسمان, نمیروند, بگذار, باشد, یادت, کشتی, اطرافشان, نمیشوند, بلکه, دلیل, داخلشان, میشود, اجازه, ندهید, اتفاقات, پیرامون, درونتان, نفوذ, پایین, بکشد, آدمیزاد, اندازه, زمانی, دلبسته, آسیب, پذیر, اونجا, جبران, خلیل, میگه, شناخته, نمیشود, فراق, گناهی, هستی, ترکت, نمیکنم, همیشه, خواب, رفتنم, کپشن, برده, انگار, روزگارت, نبوده, شاهین, بهرامی,