پست های مربوط به واقعاً

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی واقعاً

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

I literally have no problem texting first as long as you make me feel like you actually wanna talk.

من جداً با اول پیام دادن هیچ مشکلی ندارم تا زمانی‌که باعث بشی احساس کنم که واقعاً می‌خوای حرف بزنی!

‌‌‌‌‌‌.࿐

Some people are not really your friend, you are just their friend.
واقعاً دوست تو نیستن، تو فقط دوستشون به حساب میای :)

I literally have no problem texting first as long as you make me feel like you actually wanna talk.
جداً با اول پیام دادن هیچ مشکلی ندارم تا زمانی‌که باعث بشی احساس کنم که واقعاً می‌خوای حرف بزنی!

So long as you've got your friends about you, and a good positive attitude, you don't really have to care what everyone else thinks.

تا زمانی که دوستات رو در مورد خودت آگاه کنی و نگرش خوب و مثبت داشته باشی، واقعاً لازم نیست به نظر دیگران اهمیت بدی.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Just don’t give up trying what you really want to do. Where there is love and inspiration, I don’t think you can go wrong.

فقط از تلاش برای کاری که واقعاً می خوای انجام بدی دست نکش.
جایی که عشق و الهام وجود داره،
فکر نکنم اشتباه کنی.

‌‌‌‌‌‌.࿐

It sucks because,
For a minute I was happy,
For a minute I was getting better,
For a minute I had hope,
But in a minute I lost it all again.

واقعاً عذابم میده،
چون واسه‌ یه دقیقه خوشحال بودم،
واسه‌ یه دقیقه داشتم بهتر می‌شدم،
واسه‌ یه دقیقه امید داشتم،
اما تو یه دقیقه دوباره همه‌ش از دستم رفت و نیست و نابود شد!

. .

Save your feelings for someone who actually cares about you.

احساسات خودتو برای کسی که واقعاً بهت اهمیت میده ذخیره کن.


. .

There is no greater gift you can give or receive than to honor your calling. It's why you were born. And how you become most truly alive."

هیچ هدیه ای بزرگتر از این نیست که بتونی به خواسته ی خودت احترام بذاری.
به همین دلیله که به دنیا اومدی.
و این چیزیه که باعث میشه واقعاً زنده بشی."

‌‌‌‌‌‌.࿐

Good relationships don’t happen quickly .They take time, patience, and two people who truly want to be together..

روابط خوب، سریع اتفاق نمی افتند.
آنها وقت، صبر و دو نفر را می خواهند که واقعاً تمایل به باهم بودن دارند.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Before you start to judge me, step into my shoes and walk the life I’m living and if you get as far as I am, just maybe you will see how strong I really am

قبل از شروع به قضاوت درباره من، پایت را در کفشهای من بگذار و زندگی که میگذرانم را طی کن و اگر به شرایط من رسیدی، شاید ببینی که من واقعاً چقدر قدرت دارم

‌‌‌‌‌‌.࿐