کپشن های مربوط به اشتباهات

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی اشتباهات

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Don't try to be a person who doesn't make mistakes, it's impossible. Being a person who learns from his/her mistakes is something great!

سعی نکن فردی باشی که اشتباه نمی کنه،
این غیر ممکنه.
آدمی باش که از اشتباهاتش درس می گیره،
و این چیز بزرگیه.

Learn from the mistakes of others. You can’t live long enough to make them all yourself.

از اشتباهات دیگران درس بگیر.
تو نمی تونی اونقدر زندگی کنی که همه ی اینا رو خودت تجربه کنی.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Regret's and mistakes they're memories made

اشتباهات و پشیمونی ها، اینا ساخته ی ذهنن

‌‌‌‌‌‌.࿐

Things won’t go perfect. It’s all about how you adapt from those things and learn from mistakes.

همه چیز عالی پیش نخواهد رفت.
همه چیز به این بستگی دارد که چگونه با آن سازگار شوید و از اشتباهات درس بگیرید

‌‌‌‌‌‌.࿐

Try not to dwell on your mistakes. Learn from them, and move on

سعی کنید به اشتباهات خود فکر نکنید.
ازشون درس بگیرید و ادامه دهید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

i'm stronger because of the hard times, wiser because of my mistakes, and happier because of my sad experiences

اکنون قوی ترم بخاطر لحظات سختم، عاقل ترم بخاطر اشتباهاتم، شادترم بخاطر تجربه های اندوهناکم

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝓛𝓲𝓯𝓮 𝓲𝓼 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓪𝓷 𝓮𝔁𝓪𝓶, 𝓷𝓸 𝓶𝓪𝓽𝓽𝓮𝓻 𝓱𝓸𝔀 𝔀𝓮𝓵𝓵 𝔂𝓸𝓾 𝔀𝓻𝓲𝓽𝓮, 𝔂𝓸𝓾 𝔀𝓲𝓵𝓵 𝓫𝓮 𝓳𝓾𝓭𝓰𝓮𝓭 𝓫𝔂 𝓽𝓱𝓮
𝓷𝓾𝓶𝓫𝓮𝓻 𝓸𝓯 𝓶𝓲𝓼𝓽𝓪𝓴𝓮𝓼 𝔂𝓸𝓾 𝓶𝓪𝓴𝓮 :)

‏زندگی مثل امتحانه مهم نیست چند تا درست نوشتی با تعداد اشتباهاتت قضاوت میشی :)

「♡」

𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔𝒉𝒊𝒑 𝒈𝒆𝒕𝒔 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈𝒆𝒓 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒃𝒐𝒕𝒉 𝒐𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒘𝒊𝒍𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐 𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 𝒎𝒊𝒔𝒕𝒂𝒌𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒇𝒐𝒓𝒈𝒊𝒗𝒆 𝒆𝒂𝒄𝒉 𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓

رابطه زمانی قوی تر میشه که هر دوی شما مایل به درک اشتباهات و بخشش یکدیگر باشید

「♡」

زندگے
مثل دیڪتہ نوشتنہ
مهم نیست چندتا درست دارے!
با تعداد اشتباهاتت
قضاوت میشے...
‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍.. ..

My mistakes are mine! You can't judge me

اشتباهات من ، اشتباهاتِ منن تو نمیتونی منو قضاوت کنی
▵⚉⁻ᴱⁿᵈᵖᵃʳᵗ