کپشن های مربوط به مثبت

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی مثبت

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

می‌خوای موفق شی؟
چند ماه کمرنگ شو،
صبحا زودتر بیدار شو،
گوشیو در صورت استفاده ضروری بردار، درس بخون و یا برای هدفات تلاش کن، از دیروزت سخت تر کار کن
و مثبت فکر کن،
ورزش کن و تغذیه سالم داشته باش، هرروز یک تایمیو کتاب بخون و
مدیتیشن کن....
باور کن راه و رمزش همین چندتاس....


A positive mindset brings
positive things

تفکر مثبت، اتفاقات مثبت به همراه خواهد داشت

‌‌‌‌‌‌.࿐

می‌خوای موفق شی؟
چند ماه کمرنگ شو،
صبحا زودتر بیدار شو،
گوشیو در صورت استفاده ضروری بردار، درس بخون و یا برای هدفات تلاش کن، از دیروزت سخت تر کار کن
و مثبت فکر کن،
ورزش کن و تغذیه سالم داشته باش، هرروز یک تایمیو کتاب بخون و
مدیتیشن کن....
باور کن راه و رمزش همین چندتاس....


You can’t change what’s going on around you until you change what’s going on inside you. Self analyse and introspection is must to bring positive changes around ourselves, inside and outside. Blaming others or life is an easy excuse though...

شما نمی توانید آنچه را که در اطرافتان می گذرد تغییر دهید تا زمانی که آنچه را که در درون خود می گذرد تغییر دهید.
تجزیه و تحلیل خود و درون نگری برای ایجاد تغییرات مثبت در اطرافتان و درون و بیرونتان ضروری است.
سرزنش دیگران یا زندگی بهانه ای آسان است...

. .

So long as you've got your friends about you, and a good positive attitude, you don't really have to care what everyone else thinks.

تا زمانی که دوستات رو در مورد خودت آگاه کنی و نگرش خوب و مثبت داشته باشی، واقعاً لازم نیست به نظر دیگران اهمیت بدی.

‌‌‌‌‌‌.࿐

What worries you masters you. And worrying will never change the outcome anyway. But a positive attitude can change everything starting now.

آنچه شما را نگران می کند به شما مسلط میشود و نگرانی هرگز نتیجه را تغییر نخواهد داد.
اما یک نگرش مثبت می تواند همه چیز را از هم اکنون تغییر دهد.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Just for the record darling, not all positive changes feel positive in the beginning

فقط برای اینکه بدونی عزیزم، همه ی تغییرات مثبت از اولش حس مثبتی ندارن

‌‌‌‌‌‌.࿐

Be weird. Be happy. Be grateful. Be positive. Be open-minded.

عجیب باش،خوشحال باش.
قدردان باش.مثبت فکر کن.روشن فکر باش.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Surround yourself with positive people who will support you during your bad days, not just your good days.

اطراف خودتو با افراد مثبتی احاطه کن که در روزهای بد ازت حمایت کنن،
نه فقط تو روزهای خوب.

‌‌‌‌‌‌.࿐

There can be no positive result through negative attitude think positive live positive
خلق و خوی منفی هیچ نتیجه ی مثبتی عائد نمیشه. مثبت فکر کن، مثبت زندگی کن