کپشن های مربوط به دیگری

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی دیگری

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

"Be someone who makes someone else look forward to tomorrow."

"کسی باش که باعث شود، کس دیگری منتظر فردایش باشد."

‌‌‌‌‌‌.࿐

خدا
چیست؟
کیست؟
کجاست؟
خدا در دستیست که به یاری میگیری
درقلبیست که شاد میکنی
درلبخندیست که به لب مینشانی
خدا درعطر خوش نانیست که به دیگری میدهی
درجشن و سروریست که برای دیگران بپا میکنی
آنجاست که عهد میبندی و عمل میکنی
خدا، در تو، با تو، و برای توست...

.سهراب سپهری

. .

There are two types of tired: one that requires rest, and one that requires peace

دو نوع خستگی وجود داره: یکی نیاز به استراحت داره و دیگری نیاز به آرامش

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝐖𝐚𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐥𝐬𝐞 𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐰𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐬𝐚𝐝

بهترین راه برای غمگین بودن این است که منتظر شخص دیگری باشی تا تو را خوشحال کند.️

𝐕𝐢𝐫𝐭𝐮𝐞 𝐝𝐨𝐬𝐞 𝐧𝐨𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐰𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡, 𝐛𝐮𝐭 𝐰𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐥𝐬𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐞.

فضیلت از ثروت نمی‌آید، بلکه ثروت و هرچیز خوب دیگری که انسان‌ها دارند، از فضیلت سرچشمه می‌گیرد.

‌‌‌‌‌‌.࿐

چرچیل یه جمله داره که به نظرم باید تو قلبمون حکش کنیم، میگه:
«وقتی دری بسته میشود، در دیگری باز میشود، ولی آنقدر با تاسف به درهای بسته نگاه میکنیم، که از درهای باز شده غافل میمانیم...!»


✿ کپشن خاص ✿

آدم ها فکر می کنند که خوشبخت یا بدبخت آفریده شده اند ،
اما واقعیت این است که آدم ها خوشبخت یا بدبخت "می شوند" ؛
با دیدگاهی که دارند و مسیری که انتخاب می کنند .
یکی سنگ را مانع ، و دیگری همان سنگ را سکویِ پرتاب می بیند ، مسئله این است که تو دنیایت را از چه دریچه ای می بینی و با چه انگیزه ای آن را شکل می دهی !
جهان ، محیطی ست خنثی و خمیری ست آماده ی شکل گیری ، و هرکس ، آمده تا دنیایِ خودش را داشته باشد و هرکس ، مسئولِ آینده ای ست که با رفتار و باورهایش می سازد .
مهارت و پشتکار که نداشتند و تسلیم که شدند ؛ بخت و اقبال را بهانه می کنند !
مشکل از جهان نیست ،
مشکل از "جهان بینی"ِ آدم هاست !

#نرگس_صرافیان_طوفان

روزهای دیگری خواهد رسید
چیزهای بهتری خواهد آمد
صداهای دیگری شنیده خواهد شد
تو هم خواهی خندید!
خواهی خندید
#چزاره_پاوزه

. .

I accepted myself with all of my flaws the moment I realised if I won't, no one else would..

من خودم را با تمام عیب هایم پذیرفتم همان لحظه که فهمیدم اگر این کار را نکنم، هیچ کس دیگری من را قبول نخواهد کرد.

. .

Daha fazla yara alan kişiler
Diğerlerinin yaralarını daha iyi sararlar

کسایی که بیشترین زخمها رو میخورن بیشترین توانایی رو در تسکین زخمهای دیگری دارن

‌‌‌‌‌‌.࿐

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

باعث, دیگری, منتظر, فردایش, باشد, چیست, کیست, کجاست, دستیست, یاری, میگیری, درقلبیست, میکنی, مینشانی, درعطر, نانیست, میدهی, درجشن, سروریست, برای, دیگران, آنجاست, میبندی, توست, سهراب, سپهری, خستگی, وجود, داره, نیاز, استراحت, آرامش, بهترین, غمگین, بودن, باشی, خوشحال, فضیلت, ثروت, نمیآید, بلکه, هرچیز, انسانها, دارند, سرچشمه, میگیرد, چرچیل, جمله, نظرم, باید, قلبمون, کنیم, میگه, وقتی, بسته, میشود, آنقدر, تاسف, درهای, نگاه, میکنیم, غافل, میمانیم, کپشن, کنند, خوشبخت, بدبخت, آفریده, واقعیت, شوند, دیدگاهی, مسیری, انتخاب, مانع, همان, سکویِ, پرتاب, بیند, مسئله, دنیایت, دریچه, بینی, انگیزه, جهان, محیطی, خنثی, خمیری, آماده, هرکس, آمده, دنیایِ, خودش, داشته, مسئولِ, آینده, رفتار, باورهایش, سازد, مهارت, پشتکار, نداشتند, تسلیم, شدند, اقبال, بهانه, مشکل, بینیِ, هاست, روزهای, خواهد, رسید, چیزهای, صداهای, شنیده, خواهی, خندید, خودم, تمام, هایم, پذیرفتم, لحظه, فهمیدم, نکنم, قبول, نخواهد, کسایی, بیشترین, زخمها, میخورن, توانایی, تسکین, زخمهای,